0911 474 071 info@unicarback.com

Výruby a výseky sa robia podľa potreby v prípade, ak konáre stromov siahajú do vedenia vysokého napätia, korene do plynového, tepelného potrubia, do základov stavieb, prípadne zasahujú do pozemku niekoho iného.

V neposlednom prípade sú situácie, kedy stromy priamo ohrozujú okolitých obyvateľov svojím rozpoložením, poškodením kmeňa alebo konárov.

Mnohokrát sú to náletové dreviny, ktoré sme si nepriali mať, ale i napriek nášmu nesúhlasu sa nám usadili a rozrástli na pozemku. Býva to vtedy, ak sa o ,,hospodárstvo” pravidelne nestaráme.
 

unicarback - vyruby a vyseky drevin a stromov - kosenie, letna a zimna udrzba

Tieto výruby a výseky presne usmerňuje vyhláška, na ktorú si nižšie v tomto článku môžete kliknúť a v nej sa dočítate presné usmernenia v daných lokalitách za určitých špecifických podmienok. 

47 prísl. Zákona 543/2002 Z. z.

(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

výseky a výruby unicarback údržba exteriérov

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku, (ODPORÚČAME ZDOKUMENTOVAŤ)

e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,58a)

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)],

k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze.

(6) Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

výruby a výseky - orezy stromov - unicarback údržba exteriérov

(7) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.78b) Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.

(8) Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7

a) vydá súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu,

b) výrub obmedzí, zakáže alebo určí podmienky jeho uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny, alebo

c) upozorní oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub podľa odseku 7.

(9) Výrub drevín podľa odseku 7 možno vykonať len na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 písm. a) alebo v rozsahu obmedzenia alebo podmienok uskutočnenia výrubu určených podľa odseku 8 písm. b); to neplatí, ak orgán vydá upozornenie podľa odseku 8 písm. c).

(10) Výnimka na výrub dreviny podľa odseku 7 sa nevzťahuje na výrub dreviny v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach nachádzajúcich sa v chránených územiach okrem činností vykonávaných správcom vodného toku v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok (§ 6 ods. 6).

(11) Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

(12) Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepravovaného dreva súhlasom podľa odseku 3.

(13) Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach vydávania súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach oznámenia podľa odseku 7 a spôsob vyznačovania výrubu drevín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Celé znenie nájdete na : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210101#paragraf-47

vysekane uzemie - vyseky a vyruby drevin - unicarback - udrzba exterierov
vysekane uzemie - vyseky a vyruby drevin - unicarback - udrzba exterierov
vysekane uzemie - vyseky a vyruby drevin - unicarback - udrzba exterierov

Je nutné dodať, že pri výruboch a výsekoch, najmä komplikovanejších úsekov, je lepšie a zodpovednejšie si na to zavolať odbornú firmu, ktorá je na to školená a má vo svojom tíme aj skúsených stromolezcov, arboristov. 

Arboristika je praktická dendrológia (veda študujúca dreviny: stromy, kry, liany a podobne), ktorá je zložená z viacerých vedných odborov – anatómia, fytopatológia, mykológia, ekológia, rastlinná fyziológia, dendrológia a ďalšie. 

Ideálna je kombinácia, keď je skúsený stromolezec a arborista v jednom. Sú to odborníci, ktorí vlastnia arboristický certifikát  EAC European Treeworker v prípade, ak treba vykonávať práce vo výškach, k čomu je potrebná špeciálna lanová technika aj plošina, z ktorej sa daná činnosť tiež vykonáva. 

Stromolezec je človek, ktorý dokáže bezpečne za pomoci lanovej techniky pracovať z ktoréhokoľvek miesta v korune stromu.

Certifikovaný arborista je odborník, ktorý dosiahol určitú úroveň vedomostí a zručností, z ktorých úspešne zložil aj niektorú z relevantných skúšok a dokáže presne identifikovať problém týkajúci sa rôznych drevín a vie navrhnúť riešenie, ktoré daný problém dlhodobo rieši. 

Certifikát pomáha zákazníkom identifikovať kvalitného odborníka v starostlivosti o stromy. 

Výruby a výseky sú špecifická činnosť, pri ktorej je v niektorých prípadoch nutné mať lanovú istiacu výstroj a ďalšie potrebné ochranné prostriedky, ktoré zamedzia prípadnému zraneniu nakoľko sa tieto činnosti vykonávajú aj vo výškach. 

Pracovník údržby je školený aj v oblasti BOZP. Pracovník takejto údržby by mal mať aj školenie na obsluhu krovinorezu a pilčícky preukaz. 

Čo sa týka rôznych povolení, firma na činnosti tohto charakteru v závislosti od konkrétnej činnosti na konkrétnom mieste, by mala mať : súhlasné stanovisko okresného úradu – odbor životné prostredie, súhlasné stanovisko na realizáciou výrubu výseku, oboznámenie vlastníka pozemku o výrube výseku, potvrdenie o legálnej likvidácii BRO (biologicky rozložiteľného odpadu).  

vyseky a vuruby unicarback píla

Ak u vás existuje taká skutočnosť, že si neviete rady s niečím podobným neváhajte kontaktovať kompetentnú firmu, ktorá má v danej problematike potrebné znalosti skúsenosti a zručnosti. 

 

unicarback clanok burina postreky travni k - zahrada rady a tipy

Ako na trávniky, zámkové dlažby a obrubníky bez buriny

Chcete sa zbaviť nechcenej buriny, no neviete ako? S týmito radami to zvládnete. Snažíte sa zbaviť buriny všemožne, no nedarí sa Vám to? Poďme sa...
unicarback clanok burina postreky travnik - rady a tipy

Ako často je potrebné kosiť?

Potrebovali by ste zopár rád pre správne a efektívne kosenie Vášho trávnika ? Tu sú . Naša praktická skúsenosť je nasledovná: Zákazníci (firmy a...
clánok ako pripraviť trávnik na zimu unicarback_ udrzba exteriérov _

Ako pripraviť trávnik na zimu

V tomto článku nájdete postup na správne zazimovanie trávnika. To je jednou zo základných činností v jesennom období v záhrade.

článok - vertikutacia a aerifikacia travnika unicarback _ udrzba exteriérov

Vertikutácia a aerifikácia trávnika

Snívate o prenádhernom ukážkovom hustom trávinku, no nedarí sa vám to docieliť? Samotné kosenie trávnika nestačí!

sneh na tráve - kosačka unicarback - zimna udrzba - ako zazimovať kosačku

Ako zazimovať kosačku?

V tomto článku, ako už je z nadpisu jasné, sa dozviete ako správne zazimovať záhradnú kosačku.

unicarback blog clánok ako vybrať správny posypový materiál - zimna udrzba

Ako vybrať správny posypový materiál?

Čím by bolo najlepšie posypať vašu príjazdovú cestu ku vašej spoločnosti, parkoviská, chodníky okolo budov tak, aby boli bezpečné a nekĺzalo sa na nich?

zimna udrzba unicarback odhrn snehu pohotovost

Čo to znamená „Zimná údržba“?

V tomto článku si rozoberieme čo je to zimná údržba exteriérov a čo všetko zahŕňa.

jar blog kosenie - vertikutacia - aerifiakcia - udrzba exterierov - unicarback

Údržba exteriéru a prichádzajúca jar

Aké úpravy exteriérov je potrebné urobiť s prichádzajúcou jarou?